Scheepsbelegger NBZ keert hoger dividend uit

18-11-2021

Scheepsbelegger NBZ verhoogt het dividend en keert over het tweede halfjaar van 2021 een dividend uit van USD 29 cent per aandeel, USD 5 cent hoger dan het dividend over het eerste halfjaar van 2021. Tegen de huidige beurskoers van € 3,95 (17 november 2021) komt dit overeen met circa 13,0% op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ koopt aandelen in

14-10-2021

Scheepsbelegger NBZ start met de aangekondigde inkoop. Houders van NBZ aandelen en NBZ participaties A krijgen van 15 oktober t/m 5 november de mogelijkheid deze aan te bieden. NBZ NV zal de aandelen en participaties kopen tegen de volume-gewogen gemiddelde beurskoers in de aanbiedperiode.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ stelt stockdividend ratio vast

17-06-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over het eerste halfjaar van 2021 het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van EUR 3,33 in de keuzeperiode van 2 t/m 16 juni. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A die heeft gekozen voor stockdividend per 17 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

20-05-2021

Scheepsinvesteerder NBZ heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug met een winst na belastingen van USD 145.000. Hiermee werd de verbetering die we eind 2020 zagen doorgetrokken. De achtergrond van deze goede cijfers zit hem in de florerende droge ladingmarkt. Nieuwe contracten werden tegen hogere tarieven afgesloten en de waarderingen van de 2 belangen in de containermarkt en de bulkmarkt werden naar boven bijgesteld. De situatie in de tankermarkt is duidelijk minder florissant. De belangen van NBZ in de producten en chemicaliën markt lopen wel naar tevredenheid, mede door de lange contracten en afspraken over verkoopprijzen aan het einde van de investeringsperiodes.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ geeft een obligatielening uit

04-05-2021

Scheepsbelegger NBZ geeft een obligatielening uit. De uitgifte vindt in tranches plaats en zal in totaal maximaal USD 4 miljoen bedragen. De rente op de obligaties bedraagt 6% per jaar, de looptijd is 4 jaar. Met de opbrengst wil NBZ nieuwe investeringen doen in (belangen in) zeeschepen.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ stelt stockdividend ratio vast

03-12-2020

Scheepsbelegger NBZ heeft ten behoeve van het keuzedividend over 2020 het stockdividend vastgesteld op basis van de volume-gewogen gemiddelde koers van EUR 3,72 in de keuzeperiode van 18 november t/m 2 december 2020. Dat houdt in dat aan de aandeelhouder A die heeft gekozen voor stockdividend per 43 gehouden aandelen 1 aandeel wordt uitgekeerd.  

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Raad van commissarissen lid Jaap Koelewijn treedt terug

01-10-2020

Scheepsbelegger NBZ laat weten dat Jaap Koelewijn terug zal treden als lid van de raad van commissarissen.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Notulen AVA NBZ van 29 juni 2020 gepubliceerd

28-06-2020

Scheepsbelegger NBZ heeft de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 juni j.l. vandaag op haar website gepubliceerd en deze kunnen worden gedownload.

 

Download hier de notulen van deze vergadering.

Download hier de presentatie van de vergadering. 

Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

23-06-2020

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 141.000. Een deel van dit verlies werd veroorzaakt door in het eerste kwartaal geboekte emissiekosten (USD 34.000). Het grootste deel wordt echter veroorzaakt door een afwaardering van de participatie in de twee droge bulk schepen (USD 140.000) als gevolg van een terugval in de vraag door de coronacrisis.

De vooruitzichten voor de markten, waarbinnen NBZ actief is, zijn door de huidige coronacrisis onzeker. Het besluit over de dividenduitkering over het lopende boekjaar wordt daarom uitgesteld. In het vierde kwartaal zal aan de hand van de situatie op dat moment worden besloten over het dividend over 2020.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Lening van schepen MS Michelle en MS Svetlana vervroegd afgelost

20-04-2020

Scheepsinvesteerder NBZ heeft een belegging in twee schepen succesvol afgerond. De door NBZ verstrekte leningsfaciliteit betreffende het MS Michelle en het MS Svetlana is eind maart vervroegd afgelost.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit

09-03-2020

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,60 (9 maart 2020) komt dit overeen met circa 9,1 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

Scheepsinvesteerder NBZ ziet af van voorgenomen investering

10-02-2020

Scheepsbelegger NBZ ziet af van de voorgenomen investering in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers, aangezien geen overeenstemming kon worden bereikt over de terugkoopverplichting aan het eind van het huurcontract.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ rondt eerste aanbiedingsperiode van de emissie af

18-12-2019

Scheepsinvesteerder NBZ heeft de eerste aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze eerste emissieperiode zijn 177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst, waarbij ook het overgrote deel van de inbrengtransactie (belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen NBZ) is gerealiseerd.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

NBZ rondt eerste aanbiedingsperiode van de emissie af

18-12-2019

Scheepsinvesteerder NBZ heeft de eerste aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze eerste emissieperiode zijn 177.629 nieuwe aandelen NBZ geplaatst, waarbij ook het overgrote deel van de inbrengtransactie (belang in 4 schepen in ruil voor nieuwe aandelen NBZ) is gerealiseerd.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

28-11-2019

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 30.000. Het resultaat is negatief beïnvloed doordat een deel van de emissiekosten (USD 36.000) hierin is meegenomen. De emissie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 starten.


Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

NBZ keert kwartaaldividend uit

12-11-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van EUR 5,20 (12 november 2019) komt dit overeen met circa 8,4 procent op jaarbasis.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit

12-08-2019

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,43 (12 augustus 2019) komt dit overeen met circa 9,7 procent op jaarbasis. 

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ investeert in twee chemicaliën tankers

19-07-2019

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in RF Tankers AS, de eigenaar van 2 chemicaliën tankers, de MT Azra-S en de MT Ozden-S. Het verwacht rendement bedraagt ca. 12-15 procent.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ keert kwartaaldividend uit

03-06-2019

Scheepsinvesteerder NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,40 (3 juni 2019) komt dit overeen met circa 9,8 procent op jaarbasis.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd 

17-11-2021

Scheepsinvesteerder NBZ profiteert optimaal van de opgang in de containermarkt en laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 959.000, ofwel USD 1,19 per aandeel. De uitstekende resultaten over het eerste halfjaar werden hiermee ook in het derde kwartaal doorgetrokken; tarieven en waardes in de container en droge lading markt zijn wederom gestegen. Hoewel de tankermarkt duidelijk achter blijft, zijn door lopende langjarige contracten ook hier positieve resultaten behaald. Gezien de goede resultaten over de eerste negen maanden verhoogt NBZ het dividend over het tweede halfjaar, uitkering in december, met USD 5 cent per aandeel naar USD 29 cent per aandeel.

 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

NZB publiceert resultaat inkoopprogramma 

16-11-2021

Scheepsbelegger NBZ maakt het resultaat van het inkoopprogramma bekend. In totaal zijn 36.847 aandelen door NBZ NV ingekocht voor EUR 3,86 per aandeel (volume-gewogen gemiddelde beurskoers aanbiedperiode).

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

NBZ Halfjaarbericht 2021 

06-08-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft een uitstekend eerste halfjaar achter de rug met een winst van USD 531.000, ofwel USD 0,67 per aandeel. Dit komt met name voort uit de resultaten van de belangen in de containermarkt en de droge ladingmarkt, waar de vrachttarieven zijn gestegen en waardes van schepen fors zijn toegenomen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

 

Het halfjaarbericht 2021 kunt u hier downloaden.

Scheepsinvesteerder NBZ investeert in twee olietankers

28-07-2021

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Partankers XVII IS, de eigenaar van 2 olietankers, de MT Arctic en de MT Antarctic. De investering bedraagt USD 546.000 en heeft een verwacht rendement van ca. 12-16% per jaar.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


NBZ keert dividend uit

27-05-2021

Scheepsbelegger NBZ keert over het eerste halfjaar van 2021 een dividend uit van USD 24 cent per aandeel. Het dividend wordt in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten. 

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 


Oproep AVA 10 juni 2021

28-04-2021

Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), welke wordt gehouden via webcast (Teams) op donderdag 10 juni 2021 om 20.00 uur.

 

In verband met de geldende restricties rondom het corona virus is de vergadering uitsluitend online, via een webcast (Teams), te volgen. Vragen/discussie en stemming (via volmacht) vinden op voorhand plaats.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag 2020 kunt u hier downloaden.


Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

24-11-2020
Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een negatief resultaat zien van USD 239.000. Dit is in de eerste plaats het gevolg van afwaarderingen op lopende participaties in de bulkmarkt, de multipurpose markt en de chemicaliënmarkt. Bij al deze drie participaties geldt dat er voldoende liquide middelen in de diverse eigendomsentiteiten aanwezig zijn, waardoor er geen druk is om schepen te verkopen in de huidige markt. Voor wat betreft de kasstroom van het fonds verloopt alles volgens plan. De vooruitzichten voor de rest van het jaar zijn onzeker, wel is er licht aan het einde van de corona tunnel te zien met hopelijk een verbetering van de markt in 2021. 

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden.

NBZ hervat dividenduitkering

12-11-2020
Scheepsbelegger NBZ hervat de dividenduitkering en keert over 2020 een dividend uit van USD 12 cent per aandeel. Het dividend wordt (na inhouding van dividendbelasting) in aandelen NBZ uitgekeerd, tenzij de aandeelhouder kiest voor ontvangst in contanten.  

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ Halfjaarbericht 2020

31-08-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2020 een negatief resultaat behaald van USD 0,19 per aandeel. Het resultaat werd beïnvloed door afwaarderingen op twee belangen in schepen. Daarnaast werden er in deze periode nog emissiekosten geboekt. De totale opbrengst van de emissie bedroeg EUR 1,8 miljoen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

Het halfjaarbericht 2020 kunt u hier downloaden.

Voorstel tot wijziging statuten goedgekeurd

30-06-2020
Scheepsinvesteerder NBZ had op maandag 29 juni 2020 een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarin werd onder meer het voorstel tot wijziging van de statuten goedgekeurd.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

OPROEP AVA 29 juni 2020

07-05-2020
Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 29 juni 2020 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.

NBZ rondt tweede aanbiedingsperiode van de emissie af

02-04-2020
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de tweede aanbiedingsperiode van de emissie afgerond. Gedurende deze tweede emissieperiode zijn 172.447 nieuwe aandelen NBZ geplaatst.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ breidt investeringsportefeuille uit

27-03-2020
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 11,76% genomen in 4 CV’s (FWN Bonafide Shipping Company CV, FWN Splendide Shipping Company CV, FWN Rapide Shipping Company CV en FWN Solide Shipping Company CV), die ieder eigenaar zijn van een 10.500 dwt multi purpose (“MPP”) schip.
 
Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ start met 2e aanbiedingsperiode van de emissie

22-01-2020
Scheepsbelegger NBZ start vandaag met de 2e aanbiedingsperiode van de emissie van € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.

NBZ breidt investeringsportefeuille uit

30-12-2019
Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 18% genomen in BrasGas IS, de eigenaar van een LPG tanker, en een belang van 8% in Open Hatch AS, eigenaar van 4 bulk carriers. Daarnaast werd de MT Lesley voor het bij de aanvang van de investering afgesproken bedrag (terug)verkocht aan de huurder van het schip.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ geeft update over investering in MS Thorswind en MS Thorsky

30-12-2019
Scheepsinvesteerder NBZ heeft de investering in het MS Thorswind en het MS Thorsky aangepast. Beide schepen zijn op 20 december 2019 tegen de waarde van de putoptie verkocht aan de reder Thor Dahl Shipping AS. NBZ heeft bij deze transactie een belang van 3,52% verworven in Thor Dahl Shipping AS.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

NBZ start met emissie

02-12-2019
Scheepsbelegger NBZ start vandaag met een emissie. De emissieomvang bedraagt € 2,5 miljoen. Met de opbrengst zal NBZ de portefeuille met beleggingen in zeeschepen uitbreiden. De uitgiftekoers is vastgesteld op € 5,25 per aandeel.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden. En klik hier voor de emissiepagina.

WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen in

16-10-2019
WINDSTREKEN trekt het voorgenomen bod op aandelen, participaties A en participaties B Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”) in en zal geen biedingsbericht ter goedkeuring bij AFM indienen.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

BAVA stemt vóór emissie; Robert Verburgt onder voorbehoud van toetsing commissaris

15-10-2019
De algemene vergadering van de Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (NBZ) heeft zojuist ingestemd met het voorstel van de directie om nieuw aandelen te emitteren. De emissie is in omvang € 2,5 miljoen groot. De emissie is onderdeel van de groeistrategie van NBZ en onderschreven door Perseverance Bulk Carriers (PBC). PBC zal een 5,6% belang in Super Greenship BV inbrengen in ruil voor nieuwe aandelen ter waarde van € 1.000.000. De heer Robert Verburgt is door de aandeelhoudersvergadering benoemd, onder voorbehoud van toetsing door de AFM. Nadere mededelingen over de emissie en waar relevant het bod van Windstreken i.o. volgen indien en wanneer daartoe een reden bestaat.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

OPROEP BAVA 15 oktober 2019

02-09-2019

Aandeelhouders en participanten worden opgeroepen tot het bijwonen van een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op dinsdag 15 oktober 2019 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

 

Wat is NBZ?

 

  • Een beleggingsfonds in zeeschepen.
  • Het fonds financiert meerdere schepen, die op verschillende markten actief zijn.
  • Dankzij deze spreiding beheersbaar risico.
  • Streef dividend tussen 7% en 10% per jaar.

Koers NBZ

Intrinsieke waarde

30 september 2021

€ 7,56

(uitgedrukt in euro's)

Beurskoers

Actuele koersinformatie
ISIN
 NL0010228730

Ga direct naar

 

Jaarverslag 2020
Persberichten